ageholl si vun
eingenommen sein von
apprécier être impressionné par
to be taken with to admire
apreciar estar entusiasmado com
d' Schwéiermamm 1 ass ganz ageholl vun hirer neier Schnauer
hien ass vu sech ageholl hien ass agebilt
ech si guer net ageholl vun denger Iddi ech fannen deng Iddi net gutt