hunn
agegliddert
transitiv
eingliedern einbeziehen
intégrer inclure
to incorporate to integrate
incorporar integrar
dee Service gëtt an eng gréisser Struktur agegliddert
et ass net ëmmer einfach, nei Leit an en Aarbechtsprozess anzeglidderen
integréieren
aglidderen
integréieren