Aide-soignanteën
Aide-soignanteë
Pflegehelferin
aide-soignante
auxiliar de saúde mulher
déi kompetent a lëschteg Aide-soignante ass am Altersheem ganz beléift