Akkonten
Akkonte
Akkonter
Anzahlung Betrag
acompte
deposit down payment
sinal de pagamento
well ech net genuch Sue bei mer hat, hunn ech en Akkont vu fofzeg Euro ginn
EGS ech ginn der gläich en Akkont ! 1 du kriss gläich Streech!