Akkreditéierungen
Akkreditéierunge
1
Akkreditierung Zulassung
accréditation autorisation
accreditation authorization
acreditação autorização
zwee vun eise Journaliste kruten d' Akkreditéierung 1 fir op d' Olympesch 1 Spiller
Akkreditatioun
2
Akkreditierung Dokument
accréditation document
accreditation document
acreditação documento
du muss deng Akkreditéierung virleeën, soss gëss de net eragelooss
Akkreditatioun
1
Akkreditéierung
Akkreditatioun
2
Akkreditéierung
Akkreditatioun