Aktiounspläng
Aktionsplan
plan d'action
plan of action
plano de ação
beim neien Aktiounsplang fir d' Bekämpfung 1 vun der Kriminalitéit läit de Fokus op der Preventioun