1
Aktivitéiten
Aktivitéite
Aktivität Handlung, Tätigkeit
activité occupation, affairement
activity business, pursuit
atividade ocupação, azáfama
d' Kris 1 hat Auswierkungen op d' kommerziell 1 Aktivitéiten
sportlech Aktivitéite maache Spaass a si gesond
2
kee Pluriel
Betriebsamkeit geschäftiges Treiben
activité animation, agitation
activity bustle
atividade movimento animação
samschdes mëttes ass an der Stad ëmmer vill Aktivitéit