Alenter
Erle
aulne
amieiro
am Schiet vum Alenter souz e jonke Mann bei der Baach ze fëschen