Algier
Alger
Argel
Alger ass d' Haaptstad 1 vun Algerien