Alineaen
Alineae
Administratioun
Absatz Unterabsatz eines Gesetzestextes
alinéa d'un texte de loi
paragraph of a text of a law
alínea de um texto de lei
déi genee Modalitéite fënns de am Artikel 6, Paragraf 3, Alinea 2 vum entspriechende Gesetz