Alkalimetaller
Chimie
Alkalimetall
métal alcalin
alkali metal
metal alcalino
zum Grupp vun den Alkalimetaller gehéieren ënner anerem de Lithium, den Natrium an de Kalium