1
alkoholisch Alkohol enthaltend
alcoolisé contenant de l'alcool
alcoólico que contém álcool
et ass verbueden, alkoholescht Gedrénks u Jonker ënner siechzéng Joer ze verkafen
2
alkoholisch Alkohol bildend
alcoolique relatif à la production d'alcool
alcoólico relativo à produção de álcool
am Chimiescours hu mer erkläert kritt, wat bei der alkoholescher Gärung geschitt