Alkoholiker
Alkoholiker
alcoolique
alcoholic
alcoólico
mäi Frënd ass Alkoholiker , 1 hien drénkt schonn zanter Joren
vill Alkoholiker ginn hir Krankheet net gären zou