kee Pluriel
Alltagssprache
langage courant
linguagem coloquial
d' Wuert 1 "därbaants" ass vereelzt a gëtt an der Alldagssprooch bal net méi gebraucht