Alleeën
Alleeë
Allee
allée
alley avenue
álea alameda
an der Allee sti Beem, déi méi wéi honnert Joer hunn
munch schéin Alleeë goufe muttwëlles ewechgehaen