Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
1
allesamt alle
tous toutes
all
todos todas
d' Acteure 1 sinn um Enn vum Stéck alleguer op d' Bün 1 komm
an deem Geschäft leien d' Präisser 1 vun de Schong alleguer ëm honnert Euro
alleguer d' Kanner, 1 déi um Fest waren, kruten eng Tut Kamellen
all
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
2
allesamt alle
tous toutes
all
todos todas
bei der Virstellung vum Projet huet de Responsabelen alleguer d' Mataarbechter 1 ernimmt
den Entreprener huet seng Maschinne bal alleguer geleaset
all
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Dativ
3
allen
tous toutes
all
todos todas
de Patron huet alleguer sengen Aarbechter Merci gesot
vun alleguer den Zeitunge liesen ech keng eng méi
dës Decisioun gouf vun eis alleguer guttgeheescht
all
1
alleguer
all
2
alleguer
all
3
alleguer
all