Singulier
weiblech
Dativ
aller
toute
all
toda
hie gëtt an aller Stëll begruewen
nom Iesse souz hien do, an aller Gemittsrou d' Zeitung 1 ze liesen