allerdings jedoch
toutefois cependant
however though
contudo todavia no entanto
si haten eng flott Vakanz, et huet allerdéngs vill gereent
mir hate grouss Pläng, déi mer allerdéngs ni konnte realiséieren