allerneueste(r,s)
tout nouveau tout dernier
último mais novo, mais recente
op der Foire presentéiert eis Firma hir allerneiste Produiten
de Rëntgenapparat an eiser Klinick ass um allerneiste Stand vun der Technik
EGS ass dat elo dat Allerneist ? 1 seet een, wann een eng Neierung skeptesch gesäit situation