kee Pluriel
Allerseelen
Jour des Morts
All Souls' Day
dia de Finados
op Allerséile gëtt fir déi Verstuerwe gebiet