Allianzen
Allianze
Allianz Bündnis
alliance
alliance
aliança
tëschent deenen zwou Parteien ass et zu kenger Allianz komm