jährlich alljährlich
annuel
annually yearly
anual
de Veräin invitéiert op säin alljärlechen Ausfluch op Paräis