also folglich
donc par conséquent
so therefore
portanto
du hues Féiwer, also gees de an d' Bett! 1
dat gouf am Februar gemaach, also virun zwee Méint
a