halt eben überhaupt
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
dat do sinn alt nees senger Praktiken!
mir haten alt erëm eng Kéier Chance
wa kee sech mellt, dann afferen ech mech alt ! 1
soll dat do alt eppes daachen?
(et geet) alt esou
ech hunn alt esou meng Bedenken, ob dat eppes gëtt mat hinnen zwee
heiansdo
schonn