Altär
1
Altar in der Kirche
autel dans une église
altar in church
altar de uma igreja
an der Kierch hunn um Altor zwou Käerze gebrannt
2
Altar Opferstein
autel autel de sacrifice
altar for sacrifice
altar altar de sacrifícios
d' Schof 1 gouf um Altor geschluecht