Amenagementer
1
Einrichtung Schaffung
aménagement installation création
construction creation
instalação criação
an der Stad ass d' Amenagement 1 vun neie Policebüroe geplangt
Ariichten
2
Umgestaltung
aménagement transformation
redevelopment conversion
transformação conversão
fréier Industrieterraine waarden op en Amenagement
1
Amenagement
Ariichten