Amendementen
Amendemente
Amendement Änderungsantrag
amendement d'un texte législatif
amendment of a piece of legislation
emenda de um texto legislativo
d' Majoritéit 1 huet géint den Amendement vum Gesetzestext gestëmmt