Amicallen
Amicalle
Freundeskreis Verein
amicale association
association club
associação clube
d' Amicale 1 vun den Zwangsrekrutéierte mécht en Ausfluch