EGS
am Jumm sinn
in Fahrt sein in Schwung sein in Stimmung sein
être bien lancé s'éclater
estar bem lançado estar bem-disposto
wéi ech bis am Jumm war, goung d' Aarbecht 1 ewéi vum selwen
wéi ech um Bal ukomm sinn, waren d' Fuesboke 1 scho schéin am Jumm
eis Nopesch ass mat hirem Mann gehäit, deen ass all Owend am Jumm eis Nopesch ass mat hirem Mann gehäit, deen ass all Owend voll