Amokleef
Amoklauf
crise de folie meurtrière
running amok homicidal rampage
crise de furor homicida
beim Amoklaf vun engem Schüler an engem auslännesche Lycée sinn aacht Leit ëm d' Liewe 1 komm