1
anstatt anstelle von
au lieu de à la place de
instead of in place of
em vez de no lugar de
du hues Äppel amplaz Biere kaaft
2
amplaz ze
anstatt zu
au lieu de
instead of as a substitute for
em vez de como alternativa a
amplaz e Bréif ze schreiwen, häss de och kënnen uruffen
3
amplaz datt
anstatt dass
au lieu de
instead of rather than
em vez de ao invés de
amplaz datt hien eis hëlleft, sëtzt en do d' Daumen 1 ze dréien