Ämter
Amt Posten
fonction charge
office post
função cargo
hien trëtt d' Amt 1 vum President haut un
d' Ämter 1 vum Buergermeeschter a vum Minister sinn net kompatibel
hien ass nach am Amt hien ass nach net pensionéiert