Amtssproochen
Amtssprooche
Amtssprache Verwaltungssprache
langue officielle langue administrative
official (administrative) language
língua oficial língua administrativa
Lëtzebuergesch gehéiert net zu den Amtssprooche vun der EU