und
et
and
e
ech huele just mäi Portmonni an e Prabbeli mat
d' Iesse 1 war gutt a bëlleg
d' Ministesch 1 ass voller Roserei opgesprongen an huet de Sall verlooss
bannent
plus