Analytiker
Analytiker
analyste spécialiste
analyst specialist
analista especialista
den Analytiker huet seng wëssenschaftlech Recherchen zu Pabeier bruecht