1
kee Pluriel
Anatomie Wissenschaft
anatomie science
anatomy science
anatomia ciência
d' Anatomie 1 ass e Fuerschungsgebitt vun der Medezin
2
Anatomien
Anatomië
Anatomie Körperstruktur
anatomie structure corporelle
anatomy bodily structure
anatomia estrutura corporal
dem Af seng Anatomie gläicht där vum Mënsch