Anchoisen
Anchoise
1
Sardelle Anchovis Fisch
anchois poisson
d' Anchoisen 1 , 1 déi an europäesche Gewässer gefëscht ginn, sinn héchstens 14 cm laang
2
Sardelle Anchovis Nahrungsmittel
anchois chair
ech hätt gär Anchoisen op meng Pizza