1
andächtig ergriffen
recueilli avec recueillement
devoted reverent devotedly
devoto que tem devoção devotamente
an der Kierch ware fir d' Mass 1 vill andächteg Pilger versammelt
den Organist huet wärend der Zeremonie andächteg gespillt
2
andächtig aufmerksam
attentif concentré attentivement
attentive attentively
atento concentrado atentamente
am Sall ware vill andächteg Nolauschterer
si hunn hirer Professesch ganz andächteg nogelauschtert