zugleich gleichzeitig auch
à la fois en même temps par la même occasion
as well as at the same time
ao mesmo tempo também
eisen Noper ass an engems Buergermeeschter an Deputéierten
an engems muss een awer och d' Fro 1 stellen, ob dës Zuelen iwwerhaapt nach aktuell sinn
bei der nächster Revisioun vun Ärem Auto maache mer an engems de Vidange