Singulier
weiblech
Dativ
1
anderen
autre
another
outra
den Noper hat anscheinend eng Aventure mat enger anerer Fra
wat enger Persoun schuet, notzt enger anerer
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
2
andere
autres
others
outros outras
verschidde Leit hunn et am Liewe méi schwéier ewéi anerer
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
3
andere
autres
others
outros outras
et gëtt Leit, déi weider näischt ze dinn hunn, ewéi anerer erofzemaachen
Singulier
weiblech
Genitiv
4
anderer
autre
another
outra
hien huet mir formell ze verstoe ginn, hie wier enger anerer Meenung