Singulier
sächlech
Nominativ
1
(das) andere (ein) anderes
autre
(the) other another
outro outra
bei sengem neie Kostüm ass ee Boxebee méi laang ewéi dat anert
all Joer huet en anert Land d' Presidence 1 vun där internationaler Konferenz
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
(das) andere (ein) anderes
autre
(the) other another
outro outra
d' Kanner 1 hu sech eent dat anert ageseeft
si sinn an en anert Duerf geplënnert