Ankeren
Ankere
Anker eines Schiffs
ancre
anchor
âncora
d' Schëff 1 huet virum Hafen den Anker geworf