Ännerungen
Ännerunge
Änderung
changement modification
change modification, alteration
modificação alteração mudança
d' Deputéiert 1 hunn eng Ännerung vum Gesetzestext virgeschloen
EGS et ass eng Ännerung an der Luucht d' Wieder 1 wäert sech änneren
Changement
Modifikatioun
Ännerung
Changement
Modifikatioun
Variatioun
Verännerung