anno
en (l'an) de (l'an)
in (the year) from (the year)
em no ano de
déi éischt Méchelskierch gouf anno 987 gebaut
dat aalt Millerad ass vun anno 1750