anscheinend
paraît-il à ce qu'on dit
apparently seemingly
segundo se diz
mäi Pätter huet anscheinend am Lotto gewonnen