kee Pluriel
1
2
Anschluss an ein Verteilernetz, an die Kanalisation
accès à un réseau d'infrastructure
connection to a distribution network
ligação a uma rede de infraestrutura
eis Strooss hat laang keen Anschluss un de Gas