Antihistaminiquen
Antihistaminiquë
Antihistaminikum
antihistaminique
antihistamine
anti-histamínico
déi nei Generatioun vun Antihistaminiquë mécht d' Patiente 1 manner midd