hunn
anzementéiert
transitiv
einzementieren
cimenter sceller avec du ciment
to concrete to fix in concrete
cimentar fixar com cimento
d' Aarbechter 1 zementéieren de Potto an