sinn
agepennt
intransitiv
EGS
einpennen
s'assoupir s'endormir
to doze off
adormecer
ech sinn esou midd, ech penne bal an
d' Studente 1 sinn iwwer sengem Cours agepennt
aschlofen
EGS
apennen
aschlofen