Äppelbeem
Apfelbaum
pommier
apple tree
macieira
den Äppelbam hänkt voller zeideger Äppel
d' Äppelbeem 1 bléie gewéinlech am Mee
Äppelter
Äppelbam
Äppelter